Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het steunen en bevorderingen van het welzijn van kansarme kinderen en jongeren, door het geven van zowel materiële als inspirationele hulp, mede waardoor zij een extra kans krijgen zich verder te ontwikkelen en met een verbeterd toekomstperspectief volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Stichting Blink is opgericht in november 2020 om zoveel mogelijk kinderen die beperkte kansen hebben en buiten hun gezinssituatie moeten opgroeien in Arnhem en de directe omgeving van Arnhem te ondersteunen en een mede daardoor hun kansen in hun verdere leven te verbeteren. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen hebben zelf al het nodige meegemaakt en hebben vaak steun en begeleiding nodig om hun identiteit te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Hierbij is het met name belangrijk dat zij positieve ervaringen krijgen, waardoor deze kinderen zich meer gesteund en gezien voelen en ze meer zelfvertrouwen krijgen.

Stichting Blink wil met de fondsen die ze verwerft ervoor zorgen dat de leefwereld van deze kinderen, die zonder hun familie op de instelling wonen en zich vaak eenzaam en alleen voelen, vergroot en opgeleukt wordt. Een positieve ervaring of leuke gebeurtenis verbreekt de sleur van het dagelijkse leven, geeft de kinderen een verhaal om te vertellen als ze bijvoorbeeld na de vakantie weer terugkomen op school en zal hen daardoor het gevoel geven ook erbij te horen waardoor hun zelfvertrouwen zal worden vergroot. De kinderen krijgen daardoor betere kansen voor de toekomst en kunnen zich sociaal, fysiek en mentaal beter ontwikkelen.

Voor de komende periode, richt stichting Blink zich op de steun aan de Jan Pieter Heije Stichting (onderdeel van stichting Plurijn) (ook te noemen J.P. Heije) . Dit is een orthopedagogisch behandel- en wooncentrumcentrum voor jongeren in de
leeftijdsgroep van 6-23 jaar, die een licht verstandelijke beperking hebben of een normale begaafdheid met complexe problemen.

De huidige budgetten vanuit de gemeentes gaan op aan inhoudelijke zorg voor de jongeren. Helaas blijft er van het budget niets over voor aspecten zoals kleding, uitjes, vrijetijdsbesteding, hobby’s of treinkaartjes naar huis. Ouders van deze
kinderen zijn vaak niet financieel krachtig genoeg om bijdragen te leveren, waardoor veel van deze jongeren niet genoeg kleding hebben of niet in het weekend of tijdens vakanties naar hun eigen familie kunnen.

Vanwege de beperkte middelen komen veel jongeren vaak niet buiten het terrein van de instelling, behalve dan dat ze naar hun school het 4 Beekcollege (school voor speciaal basis en voortgezet onderwijs) gaan. Veel kinderen verblijven in de
vakanties ook op het terrein van de J.P. Heije bij gebrek aan middelen.

Kinderen die arm opgroeien missen veel. Dit heeft niet alleen gevolgen voor hun ontwikkeling maar ook invloed op de kansen die ze op latere leeftijd krijgen.

De medewerkers van de J. P. Heije en/of leraren van het 4 Beek college proberen zelf de kinderen te steunen d.m.v. het verzamelen van oude bruikbare kleding of door bijvoorbeeld uit eigen portemonnee de kerstbrunch te verzorgen.
Stichting Blink wil deze zorgprofessionals die met hart en ziel met deze kinderen werken, ontlasten danwel ondersteunen door de zorg voor deze extra’s van ze over te nemen.