Beleidsplan Stichting Blink

Opgesteld januari 2021

Inhoudsopgave:

1. Doelstelling stichting Blink
2. Verrichten werkzaamheden
3. Wijze van verwerving van inkomsten
4. Het beheer en besteding van het vermogen van de stichting
5. Extra aandachtspunten bestuur (opstart-)periode
6. Algemene gegevens

 

1. Doelstelling stichting Blink

De Stichting heeft ten doel het steunen en bevorderingen van het welzijn van kansarme kinderen en jongeren, door het geven van zowel materiële als inspirationele hulp, mede waardoor zij een extra kans krijgen zich verder te ontwikkelen en met een verbeterd toekomstperspectief volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Stichting Blink is opgericht in november 2020 om zoveel mogelijk kinderen die beperkte kansen hebben en buiten hun gezinssituatie moeten opgroeien in Arnhem en de directe omgeving van Arnhem te ondersteunen en een mede daardoor hun kansen in hun verdere leven te verbeteren. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen hebben zelf al het nodige meegemaakt en hebben vaak steun en begeleiding nodig om hun identiteit te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Hierbij is het met name belangrijk dat zij positieve ervaringen krijgen, waardoor deze kinderen zich meer gesteund en gezien voelen en ze meer zelfvertrouwen krijgen.

Stichting Blink wil met de fondsen die ze verwerft ervoor zorgen dat de leefwereld van deze kinderen, die zonder hun familie op de instelling wonen en zich vaak eenzaam en alleen voelen, vergroot en opgeleukt wordt. Een positieve ervaring of leuke gebeurtenis verbreekt de sleur van het dagelijkse leven, geeft de kinderen een verhaal om te vertellen als ze bijvoorbeeld na de vakantie weer terugkomen op school en zal hen daardoor het gevoel geven ook erbij te horen waardoor hun zelfvertrouwen zal worden vergroot. De kinderen krijgen daardoor betere kansen voor de toekomst en kunnen zich sociaal, fysiek en mentaal beter ontwikkelen.

Voor de komende periode, richt stichting Blink zich op de steun aan de Jan Pieter Heije Stichting (onderdeel van stichting Plurijn) (ook te noemen J.P. Heije) . Dit is een orthopedagogisch behandel- en wooncentrumcentrum voor jongeren in de
leeftijdsgroep van 6-23 jaar, die een licht verstandelijke beperking hebben of een normale begaafdheid met complexe problemen.

De huidige budgetten vanuit de gemeentes gaan op aan inhoudelijke zorg voor de jongeren. Helaas blijft er van het budget niets over voor aspecten zoals kleding, uitjes, vrijetijdsbesteding, hobby’s of treinkaartjes naar huis. Ouders van deze
kinderen zijn vaak niet financieel krachtig genoeg om bijdragen te leveren, waardoor veel van deze jongeren niet genoeg kleding hebben of niet in het weekend of tijdens vakanties naar hun eigen familie kunnen.
Vanwege de beperkte middelen komen veel jongeren vaak niet buiten het terrein van de instelling, behalve dan dat ze naar hun school het 4 Beekcollege (school voor speciaal basis en voortgezet onderwijs) gaan. Veel kinderen verblijven in de
vakanties ook op het terrein van de J.P. Heije bij gebrek aan middelen.

Kinderen die arm opgroeien missen veel. Dit heeft niet alleen gevolgen voor hun ontwikkeling maar ook invloed op de kansen die ze op latere leeftijd krijgen.

De medewerkers van de J. P. Heije en/of leraren van het 4 Beek college proberen zelf de kinderen te steunen d.m.v. het verzamelen van oude bruikbare kleding of door bijvoorbeeld uit eigen portemonnee de kerstbrunch te verzorgen.
Stichting Blink wil deze zorgprofessionals die met hart en ziel met deze kinderen werken, ontlasten danwel ondersteunen door de zorg voor deze extra’s van ze over te nemen.

 

2. Verrichten werkzaamheden

Kleding project:
– Het verzamelen van stoere en hippe kleding en deze in een eigen “winkel” onderbrengen die door de kinderen zelf gerund gaat worden onder leiding van een docent Detailhandel van het 4 Beek college. De kleding inzameling loopt
goed. Er dient een budget te worden ingezameld voor bijvoorbeeld kledinghangers, kledingrekken, een kassa, passpiegels, naaimachine, strijkbout en verdere zaken die nodig zijn om een winkel in te richten.

– Een belangrijke gedachte is nu om te inventariseren of het vinden en inrichten van een externe locatie in Oosterbeek haalbaar is. We zoeken contact met vastgoedeigenaren die leegstand hebben, of die zich anderszins willen inzetten
voor dit doel. Stichting Blink is dan ook op zoek naar iemand die een locatie tegen een appel en een ei voor een tijdje (pilot) ter beschikking zou willen stellen.

– Parallel aan de zoektocht naar geschikt vastgoed inventariseren we of we de zachte factoren gerealiseerd krijgen, de bezetting van de winkel, en de begeleiding van de kinderen bij dit proces. Wanneer dit niet op een gedegen manier kan, dan kan een alternatief zijn om op een locatie op gezette tijden een kledingbeurs te organiseren. Dit omdat er voor projectmatig vrijwilligerswerk meer dan voldoende animo is in het netwerk van de initiatiefnemers. Nog steeds hebben we dan een tussenopslag en locatie voor conditionering en presentatie nodig. Door middel van dit project komen de kinderen ook in contact met de “echte” maatschappij en zal hun zelfvertrouwen en trots kunnen groeien. Ze doen mee, maken iets mee en hebben ook eens een verhaal te vertellen.

– Door middel van de winkel worden op een ‘trotse’ manier de kinderen die het het hardst nodig hebben van kleding voorzien. Zonder dat zij zich ‘’ een charity case’’ gaan voelen. Verder biedt de winkel de kinderen dus een activiteit waarbij zij kunnen ontspannen en een prettige tijdsbesteding hebben en geeft het ze ook de kans om ergens anders te komen dan alleen school en de instelling. Daarnaast kunnen ze middels impliciet leren vaardigheden aanleren.

Sociale activiteiten ondersteunen
– Op het terrein van de J.P. Heije is een soos aanwezig. De aanschaf van muziekinstrumenten en D.J. apparatuur daarvoor is een grote wens.
– Verder is er behoefte aan technisch lego, speelgoed, luisterboeken, gereedschap voor kleine handvaardigheidsactiviteiten en allerhande klusmateriaal.
– Dan is er nog de wens voor een elektrische bakfiets om eten weg te brengen of kleine klusjes te doen op het terrein of voor ouderen in de omgeving.
– Om de feestdagen wat aan te kleden en op te vrolijken, zouden we graag een kerstbrunch en/of diner en/of gala willen bekostigen.
– Verzorgen van kerstpakketten/ goodiebags voor de kinderen zodat zij met de feestdagen een cadeau voorzichzelf ontvangen.
– Assisteren binnen de mogelijkheden, alsmede wet en regelgeving die gelden, bij de vrije- tijdsbesteding van de kinderen uit de verschillende woongroepen mede op verzoek en in overleg met de zorgprofessionals van de J.P. Heije
stichting.

 

3. Wijze van verwerving van inkomsten
De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven van inkomsten en goederen die ten goede komen aan deze voornoemde doelstelling.
– Het inzamelen van geldmiddelen en goederen te behoeve van de voornoemde personen en instelling.
– Het inzetten van eigen netwerken van de bestuursleden en verbindingen leggen waarbij diverse sponoren of ambassadeurs behulpzaam kunnen zijn aan het verwezenlijken van het doel van de stichting.
– Het interesseren van sponsors en werven van donateurs.
– Ontplooiing van activiteiten die tot verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
– Het verrichten van al het geen dienstbaar kan zijn aan het doel van de stichting.

 

4. Het beheer en besteding van het vermogen van de stichting
Binnen het bestuur van de stichting zijn alle bestuursleden gezamenlijk verantwoordelijk over de wijze waarop over het vermogen van de stichting wordt beschikt. Slechts twee bestuursleden tezamen zijn bevoegd om over de bankrekening
te beschikken. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar, zal het bestuur een balans en de staat van baten en lasten op stellen.
Gezien de recente oprichting zal het eerste boekjaar eindigen op 31 december 2021.

De toegezegde en verworven middelen door de stichting zullen voor volledig worden besteed aan het doel van de stichting. De stichting voorziet zelf in haar operationele
en bestuurlijke kosten. Per project wordt een doelmatig opgestelde verantwoording gevraagd aan de beneficiant.

Het vermogen en de financiële middelen die de stichting verwerft zullen vooralsnog zo spoedig mogelijk weer worden uitgekeerd en ingezet ten behoeve van lopende projecten. De stichting is voornemens om vooralsnog zo min mogelijk vermogen aan
te houden doch steeds te besteden aan de realisering van de verschillende doelen/projecten van de stichting. De uitgaven van de stichting betreffen veelal kosten die niet gedekt worden uit de reguliere ondersteuning van de gemeente aan de kinderen
van de J.P Heije stichting. De aangevraagde middelen worden beheerd per project door de professionals die werkzaam zijn op de instelling.

 

5. Extra aandachtspunten bestuur (opstart-) periode
Naast het verwerven van inkomsten en goederen ten behoeve van het doel van de stichting heeft het bestuur in de komende (opstart-)periode een aantal (extra) aandachtspunten geformuleerd:
– Een lijst met alle ambassadeurs en sponsors in de ruimste zin van het woord (hulp, bij verstrekken van goederen zoals kleding maar ook cadeautjes voor goodiebags, bij transport van goederen en bij opstellen/inrichting website etc)
wordt door het bestuur bijgehouden.
– Het bestuur is voornemens geïnteresseerden via de website van de stichting en via social media op de hoogte te houden van alle activiteiten van de stichting.
– Naamsbekendheid vergroten en verbinden van netwerken.

 

6. Algemene gegevens:
RSIN: 861791058
Website: www.stichtingblink.nl
Postadres: Joris van der Haagenlaan 48 te Arnhem
e-mailadres: stichtingblink@gmail.com
Kamer van Koophandel: 80763197
Bankrekening: NL34INGB0006211482

 

Bestuur samenstelling:
• Anne Mieke Verhoeven Voorzitter
• Riki Lamers Penningmeester 
• Riemke Schut Secretaris